Самостійна позааудиторна робота

Методичні вказівки для студентів до практичних занять.

ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Основи будови органічних сполук. Техніка безпеки. Ізомерія, номенклатура, класифікація органічних сполук.

Актуальність теми:Серед усіх хімій, які вивчаються на фармацевтичному факультеті, особливе місце займає органічна хімія. Понад 85% ліків мають органічне походження. Тому знання будови, властивостей, ізомерії, ідентифікації необхідні для вивчення спеціальних дисциплін, особливо фармацевтичної хімії-хімії ліків. Органічних речовин відомо близько 10 мільйонів, які мають різні назви. При вивченні органічних сполук, необхідно знати різні номенклатури, особливо правила міжнародної номенклатури (ІЮПАК).

Навчальні цілі:Ознайомлення з лабораторним обладнанням, хімічним посудом і основними правилами складання лабораторних приладів для виконання функціонального аналізу та органічних синтезів. Правила техніки безпеки в лабораторії органічної хімії. Теоретичне і практичне засвоєння будови, класифікації, різних видів номенклатури та ізомерії органічних сполук.

Знати:

- хімічний посуд, що використовується в лабораторії органічної хімії;

- правила техніки безпеки;

- основні положення теорії хімічної будови О.Бутлерова.

- основні правила різних номенклатура;

- особливості правил ІЮПАК;

- основні класи органічних сполук, їх, функціональні групи;

- правила систематичної номенклатури.

Вміти:

- складати прилади для органічних синтезів;

- надати першу медичну допомогу в разі нещасного випадку.

- перевірити герметичність приладів і усунути неполадки.

- записувати формули сполук за назвою і навпаки – давати назву за формулою;

- визначати клас органічних сполук;

- писати молекулярні, структурні і електронні формули органічних сполук.

Самостійна позааудиторна робота

 1. Повторити основні положення теорії хімічної будови органічних сполук.
 2. Повторити будову атома та електронні конфігурації елементів: C, H, N, O.
 3. Повторити основні етапи розвитку хімії.
 4. Привести приклади неорганічних і органічних сполук різних класів.
 5. Особливі властивості органічних речовин.
 6. Праці українських і зарубіжних вчених у розвитку сучасної органічної хімії.
 7. Значення органічної хімії у підготовці аптечних працівників.
 8. Вивчити теоретичний матеріал. Знати відповіді на контрольні питання теми.
 9. Вивчити теоретичний матеріал і вміти дати відповіді на контрольні питання теми.
 10. Повторити гомологічний ряд метану. Гомологічна різниця. Вуглеводневі радикали і їх назви.
 11. Написати формули ізомерів бутану і пентану. Дати назви.
 12. Повторити з неорганічної хімії валентність і ступінь оксидації.
 13. Визначити ступінь оксидації Карбону в метані, етені, етіні, метанолі, бензолі.
 14. Написати формули ізомерів дихлорпентану. Дати назви.
 15. Що таке класи органічних сполук? Які класи вам відомі?
 16. Навести по два приклади сполук кожного класу. Дати назви.
 17. Які номенклатурні системи склалися в процесі розвитку органічної хімії?
 18. Сформулювати основні правила утворення назв за номенклатурою ІЮПАК.

Контрольні питання1. Основні положення теорії будови органічних сполук О.М.Бутлерова.

2. Правила роботи в лабораторії органічної хімії.

3. Прилади, що використовуються в органічному практикумі.

4. Складання приладів та перевірка їх на герметичність.

5. Техніка безпеки при роботі з вогненебезпечними органічними речовинами.

6. Перша допомога при нещасних випадках.

7. Хімічний посуд, його призначення і правила роботи з ним.

8. Органічна хімія – базова дисципліна в системі фармацевтичної освіти.

9. Особливості будови і властивостей органічних сполук..

10. Сучасний розвиток теорії хімічної будови органічних сполук.

11. Класифікація органічних сполук за будовою карбонового скелету.

12. Класифікація органічних сполук за природою функціональних груп.

13. Основні функціональні групи та відповідні їм класи органічних сполук.

14. Номенклатурні системи: тривіальні назви.

15. Радикально-функціональна номенклатура.

16. Замісникова номенклатура, її основні правила.

17. Види ізомерії: структурна ізомерія, ізомерія Карбонового скелету.

18. Ізомерія положення функціональних груп.

19. Просторова ізомерія. Геометрична ізомерія. Цис- і транс-ізомери.

20. Хіральність і ахіральність молекул. Асиметричний атом Карбону.

21. Різні форми запису формул органічних сполук.


0775366042014917.html
0775416203440014.html
    PR.RU™