Орієнтовний перелік запитань для підсумкового модульного контролю

1. Поняття про соціально-психологічний тренінг. Відмінність тренінгу від інших форм навчання.

2. Напрями тренінгової роботи.

3. Групова динаміка.

4. Логіка побудови тренінгової програми.

5. Отримання і використання зворотного зв'язку.

6. Принципи композиції групи.

7. Як створити навчальне середовище під час тренінгу? Загальний огляд процедури відбору у тренінгову групу.

8. Визначення цілей тренінгу та вибір методів роботи у тренінгу. Розро­бка сценарію тренінгу.

9. Спостереження за груповими тренерами. Супервізія. Груповий досвід для тих, хто навчається.

10. Особливості роботи з "важкими" учасниками.

11. Яка роль ведучого (тренера) в групі? Вимоги до ведучого.

12. Підготовка тренерів у руслі різних тренінгових підходів.

13. Тренер як інструктор. Який тренер може бути успішним інструктором?

14. Тренер як наставник. Що може стати проблемою для тренера при виконанні ним ролі наставника?

15. Яка різниця між інструктором і наставником?

16. Тренер в ролі фасилітатора. Які основні відмінності ролі тренера і ролі фасилітатора? Чи можна стати фасилітатором?

17. Тренер в ролі індивідуального консультанта. Що потрібно робити тренеру, якщо учасники прагнуть до індивідуальних консультацій?

18. Як попередити емоційне «вигорання» тренера?

19. Що таке ко-тренерство?

20. Щоденник ведучого. Анкета для ведучого соціально-психологічного тренінгу.

21. Балінтовські групи. Зарубіжний досвід підготовки тренерів.

22. Групи вироблення окремих вмінь.

23. Особливості проведення груп "особистісного зростання".

24. Проведення "груп зустрічей". Історія виникнення "груп зустрічей".

25. Проведення "фокус-груп".

26. Тренінги в організаціях.

27. Типологія груп з різним контингентом учасників.

28. Розвиваючі ігри для дітей.

29. Особливості проведення тренінгових груп з підлітками.

30. Навчальні тренінгові групи.

31. Тренінги для сімейних пар.

32. Тренінги для керівників.

33. Принципи організації вправ. Послідовність застосування вправ.

34. Особливості проведення ділових ігор.

35. Історія та специфіка проведення "брейн-стормінгу". Методика проведення групових дискусій.

36. Рольові ігри. Методика проведення рольових ігор.

37. Релаксаційні вправи.

38. Психомалюнок, можливості вправи, його оцінка.

39. Аналіз проблеми або ситуації.

40. Ігри, в яких використовується руховий елемент (танцювальні вправи, дихальні вправи і т.д.).

Критерії оцінювання роботи студентів

Практичні заняття. За одне практичне заняття в межах 2-го модулю студент може отримати від 1-го балу (за участь в груповій роботі) до 3-х балів (участь в обговореннях, презентації) залежності від ступеню його активності на занятті. Таким чином, максимальна активність студента на практичних заняттях протягом всього триместру може забезпечити йому 42 бали.

Модульна робота. Модульна робота включає в себе виконання трьох видів (рівнів) завдань.

І-й рівень: тести на перевірку знань. Максимальним результатом за виконання цього завдання може бути отримання 10 балів. Критерії: правильність відповідей при виконанні тестових завдань.

ІІ-й рівень: складена і відповідним чином оформлена програма психологічного тренінгу. Успішне виконання цього завдання може принести студенту від 5-ти до 20-ти балів. Критерії: відповідність складеної програми вимогам; грамотне оформлення; розроблений наочний та рекламний матеріал.

ІІІ-й рівень: проведення психологічного тренінгу за власною програмою і оформлення відповідного звіту про проведений тренінг. Успішне виконання цього завдання може принести студенту від 10-ти до 20-ти балів. Критерії: методичність організації тренінгу, дотримання правил роботи групи, дотримання структури тренінгового заняття та нормування часу, успішне проведення групових дискусій та підведення підсумків.

Самостійна робота. Така робота полягає в опрацюванні будь-якого першоджерела із запропонованого переліку і розробці на його основі «пораднику», що містив би цитати, метафори, звернення до людей з певними психологічними труднощами. За виконання цього завдання можна отримати від 2 (за спробу) до 8 балів. Критерії: вичерпність, влучність, близькість до авторського тексту (цитування вітається), посилання на певні сторінки опрацьованої літератури, обсяг джерела, з яким здійснюється робота, повинен бути не меншим, ніж 50 сторінок.


0771716141559818.html
0771776415602578.html
    PR.RU™