моделювання, алгоритмізація і програмування

40. Дані. Структури даних (статичні, динамічні). Основні операції над структурами даних.

ЧЕРНИШОВА

_____________________________________________

41. Інформаційне моделювання. Поняття про моделі та моделювання. Класифікація моделей. Вимоги до моделей. Поняття про інформаційні моделі. Способи подання інформаційних моделей.

42. Математичне моделювання. Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття математичної моделі. Класифікація математичних моделей. Характеристика основних математичних методів моделювання інформаційних процесів та систем.

43. Комп’ютерне моделювання. Поняття про комп’ютерну модель і комп’ютерне моделювання. Основні етапи комп’ютерного моделювання. Обчислювальний експеримент. Характеристика програмних засобів, що використовуються для моделювання. Галузі застосування комп’ютерного моделювання. Приклади.

44. Комп’ютерне моделювання в економіці. Основна задача лінійного програмування (ЗЛП). Постановка та розв’язування. Графічні методи розв’язування ЗЛП з використанням комп’ютера. Постановка та розв’язування транспортної ЗЛП. Комп’ютерне моделювання економічних задач нелінійної оптимізації.

45. Комп’ютерне моделювання фізичних систем. Роль комп’ютерного моделювання при дослідженні фізичних явищ і процесів. Приклади фізичних моделей та їх реалізації з використанням ІТ. Комп’ютерне моделювання механічних коливань, руху тіла під дією сили пружності. Комп’ютерного моделювання руху супутника Землі. Стохастичні моделі. Комп’ютерне моделювання броунівського руху.

ЧЄРНОВ

__________________________________________________

46. Комп’ютерне моделювання біологічних систем. Роль комп’ютерного моделювання при дослідженні біологічних систем. Поняття про математичну екологію. Моделі одновидової популяції та моделі типу "хижак-жертва". у біологічних системах Їх характеристики і комп’ютерне моделювання. Глобальні моделі розвитку людства.

47. Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури алгоритмів. Технологія побудови алгоритму “згори до низу” та структурний підхід до розробки алгоритмів. Технологія структурного програмування.

48. Алгоритми і теорія складності. Поняття про аналіз алгоритмів. Важливі алгоритми програмування: алгоритми пошуку і упорядкування, рекурсивні алгоритми. Алгоритмічні стратегії: методи розв’язування в лоб, жадібні алгоритми, „поділяй і володарюй”. Поняття складності алгоритмів.

49. Основи теорії алгоритмів. Інтуїтивне поняття алгоритму. Необхідність уточнення поняття алгоритму. Поняття про алгоритмічні системи (класи точних алгоритмів). Питання розв’язності алгоритмічних проблем. Алгоритмічно нерозв’язні проблеми, приклади.

50. Стійкість алгоритмів. Поняття про стійкість алгоритмів. Приклади стійких і нестійких алгоритмів.

ПОНОМАРЕНКО ДІМА

_____________________________________

51. Обчислювальний експеримент, аналіз похибок. Поняття про обчислювальний експеримент.Точність обчислювального експерименту. Аналіз похибок. Коректність задачі. Число обумовленості. Приклади погано обумовлених задач. Особливості розв’язування погано обумовлених задач.

52. Програмування. Основні методології (стилі, парадигми) програмування. Поняття програми. Сучасні мови програмування, їх класифікація. Системи програмування, основні функції і компоненти. Інтегровані середовища програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття редактора, транслятора, налагоджувача.Поняття "комп’ютерна програма".

53. Процедурні мови програмування. Характеристика процедурних мов програмування. Структура інтегрованого середовища розробки програм. Призначення основних файлів інтегрованого середовища розробки програм. Алфавіт. Основні поняття мови: числа, рядки, ідентифікатори, описи, оператори. Структура програми. Основні розділи програми і правила їх опису.

54. Основні поняття мови програмування. Алфавіт, числа, рядки, ідентифікатори, описи, оператори. Структура програми. Основні розділи програми і правила їх опису. Вираз, операція, операнд. Пріоритет операцій. Класифікація операцій. Характеристика арифметичних операцій. Математичні функції. Піднесення до степеня.

55. Реалізація структур даних процедурною мовою програмування. Типи даних і засоби їх опису. Структури даних та їх опис. Динамічні структури даних, їх реалізація та основні прийоми роботи з ними.

ПОНОМАРЕНКО ДЕНИС

______________________________________________________

56. Методи впорядкування масивів. Методи впорядкування одновимірних масивів та їх реалізація в системах процедурного програмування: метод вибору, метод вставлянням, метод обміну ("бульбашки"). Бінарний пошук елемента із вказаними властивостями у впорядкованому одновимірному масиві.

57. Опис та використання підпрограм. Реалізація базових алгоритмічних структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій процедурною мовою програмування. Реалізація рекурсивних алгоритмів процедурною мовою програмування. Процедури та функції, що призначені для роботи з випадковими числами. Модульне програмування та його реалізація в системах процедурного програмування.

58. Об’єктно-орієнтоване та візуальне програмування. Основні положення методології об’єктно-орієнтованого і візуального програмування. Об’єктна модель системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування: поняття класу, властивостей класу, методів класу та їх використання в процесі реалізації взаємодії об’єктів. Інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.

59. Об’єктно-орієнтовані та візуальні середовища програмування. Структура інтегрованого середовища розробки програм. Призначення основних файлів інтегрованого середовища розробки програм. Основні елементи управління. Властивості елементів управління. Види подій. Реакції на події. Розробка проектів в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування. Аналіз задачі в термінах ООП, добір відповідних компонент в процесі візуального проектування та встановлення зв’язків між ними.

60. Технології веб-програмування. Публікація веб-сторінок в глобальній мережі. Гіпертекст: поняття та історія, подання гіпертексту. Веб-сторінка, веб-вузол. Структура веб-сторінки. Мова HTML. Поняття тегу, контейнера. Форматування тексту у веб-документі. Веб-графіка. Види гіперзв’язків та їх реалізація. Списки, таблиці, фрейми. Використання CSS. Динамічний HTML. Основи програмування мовою JavaScript. Об’єктна модель веб-документа. Призначення і характеристики програмних засобів для створення веб-сторінок (веб-редакторів). Публікація веб-документів в мережі Інтернет.

МАТУШЕВИЧ

_______________________________________________

61. Декларативні мови програмування. Особливості декларативних мов програмування. Мова логічного програмування. Створення бази знань та її опис мовою логічного програмування. Формування запитів до бази знань. Використання рекурсії в логічному програмуванні.

62. Штучний інтелект. Поняття про штучний інтелект. Основні напрями досліджень в галузі штучного інтелекту. Загальна структура інтелектуальної системи. Експертні системи. – для МАГІСТРІВ


0770073480151131.html
0770090984141465.html
    PR.RU™