Предметом психології є закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізми

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ 2000


ББК 88я73 М17

Рецензенти: Н. В. Чепелєва, д-р психол. наук, проф. Ю. М. Швалб, д-р психол. наук

Відповідальний редактор І. В. Хронюк

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист№ 1/131 від 03.02.2000)

Максименко С. Д., Соловієнко В. О.

МІ7 Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 256 с. — Бібліогр. у кінці розд.

ІЗВМ 966-608-012-5

У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні особливості особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування.

Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації.

Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

ББК88я73

© С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко, 2000

© Я. С. Уласік (дизайн обкладинки), 2000

© Міжрегіональна Академіяуправління

І8ВМ 966-608-012-5 персоналом (МАУП), 2000


ПЕРЕДМОВА

Створюючи цей посібник, автори прагнули дещо по-новому виокремити структурні блоки теоретичного матеріалу, що сприятиме кращому формуванню у студентів поглибленого розуміння логічного змісту курсу загальної психології. Важливим доповненням до са­мостійної роботи над засвоєнням навчального матеріалу є запропоно­вана модель поетапного розкриття істотних ознак і характеристик психічних явищ, яка містить визначення ключових категорій і понять, формалізовану структуру змісту теми, питання проблемного харак­теру для самостійної роботи, альтернативно-тестові завдання для са­моконтролю, завдання та проблемні ситуації для аналізу психологічних явищ і процесів.

Фактичний зміст окремих завдань, що ввійшли до процедурного блоку, виходить за межі поданої у виданні інформації, що спонукатиме студента до творчого пошуку, розвитку психологічної допитливості.

До кожного розділу подано список використаної та рекомендова­ної літератури для самостійної роботи студентів, які виявлять інтерес до певних проблем психології.

Навчальний посібник написаний колективом авторів: розділи 1-4, 6 (7 і 8 спільно з Т. В. Василишиною), 9, 10, 12, 15-19 — С. Д. Мак-сименко, 5,11, 13, 14 — В. О. Соловієнко.


ЧАСТИНА І

ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ

Розділ 1

ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ

Предмет психології та її завдання

Психологія — одна з наук про людину. Об'єктом її вивчення є най­складніша сфера життєдіяльності людини — психіка.Складність психіки як явища зумовлена тим, що вона є вищим продуктом біологічного та суспільного розвитку живих істот. Складним є і функціональний бік психіки. Вона є засобом орієнтування організму в навколишньому світі й регулятором поведінки в динамічних умо­вах середовища. Психічна активність людини спрямовується на різні об'єкти. Задовольняючи свої матеріальні (органічні) та духовні потре­би як необхідну умову життя, людина шукає й одержує з навколиш­нього природного та соціального середовища необхідні для цього джерела, здобуває знання, планує свої дії, визначає засоби й шляхи їх здійснення, напружує свої сили, щоб досягти поставленої мети, пе­реживає успіхи та невдачі. Усе це становить психічну діяльністьлюди­ни, яку вивчає наука психологія.

Предметом психології є закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізми.

Термін "психологія"походить від грецьк. рзуспе' — душа і 1о'§оз — слово, вчення, що означає "наука про душу".Психічне життя людини складне й має багато форм виявлення. Психічні явища— це своєрідні суб'єктивні переживання, суб'єктивні образи відображуваних у свідо­мості явищ реальної дійсності, це внутрішній світ людини в усій його повноті й різноманітності. Психічне життя людини охоплює її пізна­вальну діяльність — відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уяву, емоційно-вольову — різноманітні почуття, переживання, а також прояви волі — вольові якості. Важливим аспектом психічного життя є спо­нуки до активності — потреби, інтереси, переконання, ідеали тощо. Особливу групу психічних явищ становлять індивідуально-психологічні властивості особистості — здібності, темперамент, характер та її психічні стани — піднесеність, пригніченість, схвильованість, бай­дужість та ін.

Як форма відображення дійсності високоорганізованою мате­рією — нервовою системою, мозком — психіка характеризується низкою особливостей.

По-перше,психічне відображення має активний характер, пов'яза­не з пошуком та добором способів дій, що відповідають умовам сере­довища.

По-друге,психічне відображення має випереджальний характер, забезпечує функцію передбачення в діяльності та поведінці.

По-третє,кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне, через людську індивідуальність, що накладає відби­ток своєрідності на її психічне життя.

По-четверте,у процесі активної діяльності психіка постійно вдос­коналюється й розвивається.

Знання психіки, природи психічних явищ та їх закономірностей має винятково важливе значення в житті та діяльності людини для керування психічним розвитком і діяльністю особистості.


0769900470718317.html
0769978921529530.html
    PR.RU™